• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

1
3

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Cele ogólne konkursu:

a) rozwijanie zainteresowań poznawczych,
b) wsparcie uczniów zdolnych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego motywującego do dalszej pracy,
c) rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów zdolnych,
d) promowanie kariery edukacyjnej uczniów zdolnych,
e) wdrażanie do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiadomości i umiejętności z podstawy programowej i poszerzenia wskazanego w niej zakresu.

Do konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Swoją gotowość zgłasza nauczycielowi przedmiotu.

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać dyrektorowi szkoły pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej są organizowane następujące konkursy przedmiotowe:

1)  polonistyczny,
2)  matematyczny,
3)  historyczny,
4)  języka angielskiego,
5)  języka niemieckiego,
6)  języka francuskiego,
7)  języka hiszpańskiego,
8)  języka rosyjskiego,
9)  geograficzny,
10) biologiczny,
11)  chemiczny,
12) fizyczny.

Eliminacje konkursowe dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowane są w trzech etapach:

a)  etap pierwszy (szkolny),
b)  etap drugi (rejonowy),
c)  etap trzeci (wojewódzki).

Każdy etap konkursu ma formę pisemną.

Na każdym z etapów w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, w tym korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i środków łączności, przewodniczący komisji konkursowej danego konkursu przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie.

W kolejnych etapach konkursów uczestniczą tylko uczniowie zakwalifikowani w eliminacjach niższego stopnia.

W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z wytycznymi MEN, obowiązują następujące progi punktowe:

a) do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia na etapie szkolnym,
b) do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji rejonowych, który uzyskał minimum 85 % punktów możliwych do zdobycia na etapie rejonowym,
c)  laureatem konkursu przedmiotowego może zostać uczestnik, który uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim,
d)  finalistą konkursu przedmiotowego zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie.

Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

W LINKACH NA SAMYM DOLE INFORMACJI (patrz załączniki):

 Do szczegółowego zapoznania się:

 HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH (LKO) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 ZAKRESY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.