Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Regulamin zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także  warunki przekazywania uczniom Zespołu  Szkół w Staninie, materiałów ćwiczeniowych.

I. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 ak ust.2, 3 )

II. Prawo korzystania
 1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015  szkoła  bezpłatnie wypożycza  uczniom klas I podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
  1. w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I
  2. w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV, I Gim.
  3. w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas  I – V, I i II Gim.
  4. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I –VI, I, II i III Gim.
 3. Podręczniki do klas I ( 4 części „Naszego elementarza”) są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Stanin, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej w Staninie.
 4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
 5. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.
 6. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom  dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.
 7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie potwierdza wychowawca klasy lub nauczyciel danego przedmiotu.
 8. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.
III. Zasady wypożyczania, zwroty.
 1. Biblioteka szkolna wypożycza ( użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
 2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oświadczenia.
 3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
 4. Wypożyczenia (użyczenia ) podręcznika/ materiałów edukacyjnych  dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane  (użyczane)  w dniu  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
 6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I- III, odbywa się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.
 9. Czynności, o których mowa w cz. III, pkt. 8 odbywają się w bibliotece szkolnej, w obecności wychowawcy klasy.
 10. Wychowawca jest odpowiedzialny za złożenia podpisu rodziców potwierdzającego odbiór podręczników.
 11. Uczniowie klas IV-VI oraz I- III gimnazjum mogą dokonywać wypożyczenia samodzielnie. Potwierdzeniem wypożyczenia jest osobisty podpis ucznia w momencie wypożyczenia ( za dopilnowanie jest odpowiedzialny nauczyciel-bibliotekarz) oraz osobisty podpis rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem potwierdzający użyczenie podręczników jego dziecku ( za dopilnowanie jest odpowiedzialny wychowawca klasy ).
 12. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
 13. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 14. Zwrotu wypożyczonych podręczników w klasach I- III SP dokonuje się w obecności wychowawcy klasy.
 15.  Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach IV-VI, oraz I- III gimnazjum przez samych uczniów, co musi być potwierdzone jego własnoręcznym podpisem ( za czynności te odpowiada nauczyciel –bibliotekarz). Za zwrot podręczników/materiałów edukacyjnych odpowiada wychowawca klasy.
 16. Dla podręcznika/ materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 17. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 18. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych  bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:
  1. kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie (załącznik nr 1 pkt 1.do niniejszego regulaminu, uzupełniany corocznie zgodnie z kalendarzem dotacji celowej dla poszczególnych klas )
  2. kosztu zakupu podręcznika do zajęć edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III  ( załącznik nr 1 pkt 2.do niniejszego regulaminu)
  3. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika lub stwierdzenia jego zniszczenia.
 19. W  przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.
 20. Zapisu cz. III ust. 21 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego  3-letnim użytkowaniu.
 21. Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem ucznia i jego rodzica w klasach IV-VI, I-III gimnazjum oraz rodzica w klasach I-III.
 22. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.
IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.
 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych,  uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki  mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 6. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.  

Do pobrania:

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com