Telefon (25) 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Wakacje
Wyświetl stronę jako PDF

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W STANINIE.


1) Kształcenie uczniów, w tym specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a w przypadku obcokrajowców dodatkowa nauka języka polskiego i zajęcia wyrównawcze, zintegrowania ścieżka kształcenia, koła zainteresowań będą odbywały się zdalnie według obowiązującego planu lekcji. Będą trwały 45 min. W przypadku prowadzenia zajęć on-line ustalamy maksymalny czas 30 minut pracy przed monitorem oraz 15 minut indywidualnej pracy ucznia na zadanym przez nauczyciela materiale.

2)  Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczyciel do realizacji zajęć:

Do pracy zdalnej z uczniami nauczyciele wykorzystują głównie narzędzia w ramach planu Microsoft Office 365 dla szkół, w szczególności Microsoft Teams. Nauczyciele prowadzący zajęcia umieszczają tam również zadania dla uczniów danej klasy w zakładce Ogłoszenia lub Zadania. Materiały wykorzystane w czasie zajęć są także publikowane na platformie MT w zakładce Pliki i zakładce Notes Zajęć. Terminy kartkówek i sprawdzianów są zamieszczane w dzienniku Synergia Librus w zakładce Wiadomości lub w Terminarzu.

Zajęcia będą realizowane również z wykorzystaniem:

a.  ZOOM Cloud Meeting, Messenger, itp. do organizowania i przeprowadzania lekcji w formie spotkań/lekcji online;

b. materiałów dostępnych na stronach internetowych, na stronach wydawnictw, np. Nowej Ery, WSiPu, YouTube, innych wskazanych przez nauczycieli, np.

www.pistacja.tv - bezpłatne lekcje matematyki,
www.matmagwiazdy.pl - bezpłatne lekcje matematyki,
www.adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/ - zasoby do chemii, biologii i fizyki,
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg - lekcje chemii – filmy pana belfra – nauczyciela z internetów;

c. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl);

d. wtyczki umożliwiającej rejestrowanie materiału wideo LOOM;

e. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem, np. e-mail, komunikatory internetowe, e-dziennik;

f.  Testportal, Worksheets, itp. – aplikacji internetowej umożliwiającej tworzenie własnych testów i testowanie online;

g.  Quizy online - narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie quizów na żywo;

h.  Insta.Ling – aplikacji umożliwiającej uczniom szybką naukę słówek;

i.  Programy do tworzenia własnych materiałów: Wordwall, Printoteka, Printerest, Genially, LearningApps;

j.  karty pracy, opisy zadań praktycznych, zdjęcia.

3)  Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu metod
i technik kształcenia na odległość:

1. W lekcji online mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. 

3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców.

4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

5. Podczas lekcji NIEodzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. Uczeń zachowuje właściwą postawę i jest przygotowany do zajęć.

6. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy w komputerze, tablecie lub komórce. To, co dzieje się w tle może po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.

7. Przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, natomiast, gdy kamerka nie działa zabrania się umieszczania obrazów innych niż własny wizerunek (zdjęcie).

8. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Należy ją tak ustawić, aby nie obejmowała zbyt dużego obszaru, by w zasięgu niej nie pozostawały osoby trzecie lub zbędne przestrzenie, zbędne przedmioty. Przed rozpoczęciem lekcji on-line należy sprawdzić, co jest widoczne w "oku kamery", uprzedzić domowników o tym, że będziesz brał/a udział
w zajęciach i poprosić, aby nie wchodzili w obszar dostępny dla kamery.

9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

10. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.

11.  Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji.

12.  Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.

13.  Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu.

14.  Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.

15.  Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u nauczyciela prowadzącego lekcję lub wychowawcy.

16.  Uczeń nieobecny na wideolekcji zobowiązany jest do uzupełnienia we własnym zakresie materiału omawianego na zajęciach.

Wszelkie incydenty niepożądane i niezgodne z zasadami będą zgłaszane dyrektorowi szkoły.

4)  Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać:

- prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,
- radio, internetowe radio – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
- telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,
- książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek,
- podręczniki i zeszyty ćwiczeń wybrane na rok szkolny 2020/2021,
- film – oferowany przez telewizje internetowe,
- platformy medialne – oferujące różnorodne rodzaje usług,
- portale informacyjne, edukacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń w danej dziedzinie;
- aplikacje internetowe i programy dydaktyczne;
- rekomentowane przez MEN strony internetowe;
- inne zasoby internetowe o charakterze edukacyjnym.

5)  Formy i terminy kontaktów czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami:

Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik Synergia Librus (Wiadomości - możliwość w e-dzienniku - informacja bezpośrednio wysyłana do ucznia lub rodzica).

Nauczyciele kontaktują się z uczniami i ich rodzicami również poprzez platformę MT oraz za pomocą poczty mailowej, telefonicznie lub innych komunikatorów internetowych typu Messenger, Skype, itp. i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. Odbywa się to w godzinach ustalonych przez nauczycieli.

Uczeń może skorzystać z konsultacji. Nauczyciel wyznacza jedną godzinę tygodniowo do konsultacji, o czym informuje poprzez e-dziennik.

6)  Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz jego postępów w nauce:

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
- prace długoterminowe np: sprawdziany z danego zakresu lub działu;
- prace krótkoterminowe np. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów;
- praca i aktywność na lekcji;
- odpowiedź ustna, podczas wideospotkań lub nagranie;
- krótkie wypowiedzi pisemne;
- praca projektowa;
- praca domowa, np. zadania na platformach edukacyjnych jak Quizziz, Khan Academy, Testportal, LearningApps czy też zadanych przez e-dziennik lub platformę Teams;
- zadania dodatkowe;
- nauka słówek-Insta.Ling;
- prace długoterminowe typu: zestaw zadań powtórzeniowych, karty pracy, prezentacje, doświadczenia i obserwacje;
- pomoc koleżeńska np. tłumaczenie;
- systematyczność i przestrzeganie terminów wykonywania prac;
- udział w lekcjach online, tzw. praca w czasie rzeczywistym;
- inne zadania on-line.

Monitorowanie postępów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów:

Podstawowym źródłem informacji o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach jest e-dziennik. Informacje o postępach ucznia rodzic może uzyskać dodatkowo podczas konsultacji udzielanych rodzicom przez nauczycieli uczących (np. tych w ramach wskazanych terminów do dyspozycji rodziców).

Sposoby monitorowania i weryfikacji:
- analiza obecności i aktywności uczniów;
- analiza krótkoterminowych i długoterminowych prac uczniów;
-  przeprowadzanie sprawdzianów i kartkówek;
- formułowanie informacji zwrotnej w formie krótkiej notatki do każdej oceny lub wiadomości do rodzica/opiekuna;
- rejestrowanie zrealizowanych zajęć lub zadań w e-dzienniku czy na platformach edukacyjnych;
- zapisywanie otrzymanych przez uczniów ocen wraz z komentarzem w e-dzienniku;
- obserwacja pracy uczniów;
- współpraca z wychowawcą klasy i rodzicami uczniów.

Nauczyciele archiwizują przesyłane materiały oraz prace uczniów. Forma archiwizacji może być elektroniczna lub papierowa.

 Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce:

Rodzice i uczniowie mają dostęp do ocen i komentarzy w e-dzienniku, otrzymują raporty z platform edukacyjnych, informację zwrotną od nauczycieli przez dostępne aplikacje, komunikatory czy e-dziennik.

7)  Sposoby sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica  u nauczyciela, bądź wychowawcy okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego w danym dniu, odbierania i odsyłania zadanych prac, materiałów lub obecności uczniów podczas lekcji on-line. Pobieranie materiałów i terminowe odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem e-dziennika/telefonicznie. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej, ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/komunikator.

Jeżeli uczeń nie mógł wziąć udziału w żadnej z form pracy m.in. z powodu braku dostępu/awarii Internetu to uczeń/rodzic informuje nauczyciela o tym fakcie pisemnie poprzez wiadomość w e-dzienniku w terminie do następnej lekcji.

Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line raz w tygodniu, podczas zajęć z wychowawcą. 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z rodzicem, wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły.

8)  Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w trakcie zajęć prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość:

Administrator wykorzystuje jedynie dane ucznia niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku
z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Inne ustalenia:

Uczniowie, rodzice i nauczyciele codziennie sprawdzają wiadomości i komunikaty.

Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności kontaktują się z nauczycielem przedmiotu wykorzystując ustalone formy komunikacji. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który on wskazał. Wykonanie zadań z uwzględnieniem ustalonych przez nauczyciela zasad może podlegać ocenie.

Rodzicu,

  • Zachęcaj dzieci do samodzielnej pracy.
  • Bądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres
    e-mailowy, korzystaj bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
  • W miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystajcie Państwo z pożytkiem dla dziecka. Pozwólcie, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi. Próbujcie włączać dzieci w możliwe do wykonania przez nie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, mierzenie, odliczanie), związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

 

Bardzo prosimy Państwa o nadzór nad dziećmi.
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com