Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach IV–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
•    określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
•    zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

- uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
- uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
- uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

Język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – 9:00- czas trwania 120 minut
Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – 9:00 – czas trwania 100 minut
Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut
W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków/, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

Język polski – do 180 minut
Matematyka – do 150 minut
Język obcy nowożytny – do 135 minut (arkusz z języka obcego nowożytnego dla cudzoziemców – 90 minut)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym  przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

Termin dodatkowy:

Język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00
Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023 r.

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

W przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
- zakłócania przebiegu egzaminu, 
- lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych czy urządzeń telekomunikacyjnych egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

I.  Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

II.  Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4. chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi

5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

6. uczeń który w roku szkolnym 2022/2023 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na:

   a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

   b. zaburzenia komunikacji językowej

   c. sytuację kryzysową lub traumatyczną

7. uczeń o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

8. uczeń – obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WAŻNE TERMINY

Do 28 września 2022r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2022r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Do 17 października 2022 r. -  rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się / wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/

-zaświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadkach losowych - przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Do 21 listopada 2022 r. – poinformować na piśmie rodziców o przyznanych  przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 24 listopada 2022 r.– rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.

 

 WAŻNE!

Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym? - zalecenia dla ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.krakow.pl

Przydatne linki:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&kom#komunikaty

Dodatkowe materiały:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze

 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com