Aktywna Edukacja

   indeks

 

   W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu „Aktywna edukacja”. Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

   Pracami związanymi z realizacją tego programu zajmuje się zespół w skład, którego wchodzi Dyrektor i czterech nauczycieli. Jeden z nauczycieli pełni rolę koordynatora szkolnego, pozostali – koordynatorów przedmiotowych. Każda z tych osób ma swoje istotne miejsce w procesie wdrażania nowych technik nauczania. Nauczyciele przedmiotowi i szkolni biorą udział w interaktywnym kursie internetowym.Mają do wykonania 6 modułów: kolejno muszązapoznać się z materiałem dydaktycznym, zrealizować powierzone zadania, na koniec wyniki swojej pracy przedstawić w sprawozdaniu. Każdy koordynator ma swojego mentora, z którym pozostaje w ciągłym kontakcie.
     
   Rolą koordynatora szkolnego jest również wspieranie nauczycieli i udział w planowaniu wykorzystania sprzętu – na przykład opracowanie kodeksu TIK, grafiku wykorzystania szkolnych zasobów informatycznych, określenia wymagań wobec WiFi w szkole itp. Zebrane przez koordynatora szkolnego doświadczenia pomogą dyrektorowi w wyborze nowego sprzętu cyfrowego.Dodatkowo organizowana jest lokalna sieć, na której spotkaniach uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dobrymi praktykami, sposobem prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu TIK.

 

Pierwszym krokiem zespołu TIK było opracowanie planu działań:

- plan działań zespołu TIK

 

Kolejne zadania wynikały z realizacji owego dokumentu. Zespół we współpracy z samorządem uczniowskim opracował kodeks TIK:

- kodeks TIK

 

Przeprowadzono lekcje informatyki dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich, a co z tym się zwiąże: legalnego oprogramowania, otwartych zasobach w sieci i wolnych licencjach. Uczniowie zostali uczuleni na podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych informacji.

Oto kilka przykładowych bezpiecznych stron internetowych:

www.pobieralnia.pl

www.dobreprogramy.pl

www.darmoweprogramy.org

www.softmania.pl

http://www.tylkoprogramy.pl/_lewe_nauka.php

http://www.dobreprogramy.pl/Edukacja‐i‐Nauka,Windows,10.html

 

Podjęto również temat ochrony danych osobowych poprzez organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych. Na styczniowym apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2013/2014 obecni rodzice zostali poinformowani o uczestnictwie w programie „Aktywnej edukacji” oraz powyżej wymienionych działaniach. Oto wykorzystana prezentacja multimedialna:

- prezentacja multimedialna

Rodzice otrzymali również ulotki informacyjne ph.: „Rodzicu, dbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci”.

- ulotka

Nauczyciele coraz częściej przeprowadzają lekcje z wykorzystaniem TIK, zadają prace domowe przez Internet, korzystają w swojej pracy z generatorów klasówek. Niektórzy są już po spotkaniach sieci.

 

Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK:

- scenariusz edukacji polonistycznej - Anna Witek

- scenariusz lekcji chemii IZOTOPY - Barbara Gajownik

- scenariusz lekcji chemii REAKCJE ZOBOJĘTNIANIA - Barbara Gajownik

- scenariusz lekcji matematyki - Izabela Gromada

- scenariusz lekcji przyrody - Annna Nowak

- zadanie domowe z chemii - Barbara Gajownik